درد

| مارس 17th, 2007

و …
مردانگی …
دارد …
درد …

……….
…………………
……. سهیل .

نظر دهید