38

| آوریل 7th, 2010

آروم …
کنارم نشست ….
سلام کردم …
….!!
بهم یه نگاه انداخت …
….!!
جواب نداد …
پیاده شد و …
رفت …
…………………
………
……………………………..

نظر دهید