6 ساعت

| مارس 20th, 2015

خلاصه رفتیم حموم

موهامون رو هم کوتاه کردیم

سر و صورتو صفا مفا دادیم

ترگل مرگل

جووووووون

نشستیم

به سبزه ها خیره شدیم و ماهی توی تنگ و این حرفا

تو ذهنمون سال دیگه رو این لحظه هاشو تصویر سازی می کنیم

اون موقع نه منی هستم و نه تویی و نه خیالت

یه ما هست و بس

فک کن

نظر دهید