| آوریل 18th, 2015

با چندتا کلمه و چندتا جمله

چه کارایی که نمیشه کرد..!

میشه آتیش زد …

میشه خندوند ….میشه گریوند

میشه خوشحال کرد… میشه غمگین کرد.

میشه شروع  کرد … میشه تموم کرد.

میشه آروم کرد

میشه بیدار کرد

میشه خوابوند

آره میشه خوابوند …

حتی وقتی بعد از 48 ساعتی که فقط 3 ساعته خوابیدی و از شدت خستگی و به زور ژلوفن و سر درد و پوکساید و … بازم خوابت نبرده

میشه با چنتا جمله

آروم خوابید.

نظر دهید