| آوریل 18th, 2015

میگفت

وقتی اولین بار دستم رو گرفتی

قلبم رو حس نکردم

گویا سر جای خودش نبود

قلبم ریخته بود تو دلم

تا به خودم اومدم ، دیدم دلمو هم حس نمیکنم

دلم هم یه هو ریخت و

….

حس می کردم یه چیزی بین پاهام می لرزه

……!

نظر دهید