| آوریل 21st, 2015

هزار بار گفتم تو محیط کار می خواین صدام کنید

بگید آقای ماهزاده

سولی ، باباش ، لپووو ، عمو و … برای محیط کار مناسب نیس خب

🙁

ای خدا

زبونم مو دراورد

نظر دهید