| آوریل 22nd, 2015

دیشب خواب دیدم کل فامیل دست جمعی با اتوبوس داریم میریم آمریکا

هه ….کل فامیل ، با اتوبوس

🙂

چی بگم والا….

فشار کاری روح و روان نذاشته برامون

از فاز خوابای جنگی اومدیم تو فاز خوابای ت..می تخیلی

خدا بخیر کنه فقط

نظر دهید