| آوریل 26th, 2015

خب عزیز دلم

عزیزان دلم

می خورید نوش جونتون

سیر شدید ،آشغال و دستمال کاغذیاتون رو همین جوری از پنجره ماشین پرت نکنید کف خیابون خب

قشنگ بریزید داخل یه کیسه پلاستیکی و بندازید داخل سطل زباله

زشته به خدا اینجوری

….

نظر دهید