| آوریل 27th, 2015

همین امشب میزنم ریشمو

یا

همین امشب میزنم ریشه مو

اووووم…نمیدونم

البته من دیروز زدم ریشه مو یا شایدم ریشمو

اونم بعد از 2 ، 3 سال…

امروز هرکی می دیدمون ، فقط لبخند میزد.

خداهه هم 🙂

نظر دهید