| می 17th, 2015

زورم نمیرسه بهشون

هیچ کسی هم نیست ازم حمایت کنه

خیلی سخته … میفهمی …

بعضی وقتا میزنه به سرم که بذارم برم

واقعا تحملش سخته

کمین کردن و منتظرن

منتظرن تا من کولرو روشن کنم

تا یه کم باد میخوره بهمون

یکی گردنش میگیره ، یکی شروع میکه به لرزیدن ، یکی گلوش سریع درد میگره و سرما می خوره، اون یکی میره پتو میاره میپیچه دور خودش ، و یکی هم که همیشه آماده نشسته و زرتی میپره خاموش میکنه کولرو

🙁

نامردااااا

نظر دهید