| دسامبر 20th, 2016

میکنن تو پاچه ملت

از هندونه و انار شب یلدا گرفته

تا انواع مشکلات اقتصادی و روانی و اجتماعی و …

الان ۵ تا هندونه گرفتیم

همشون سفید و ت…خمی.

کردن تو پاچه م بد فرم 🙁

انار رو دیگه توضیح نمیدم خودتون تجسم کنید چیه

به همین درازی شب یلدا ،هرچی چیز درازِ به صورت چرخشی و دورانی تو ماتحت این جماعت تو پاچه کن

نظر دهید