| اکتبر 14th, 2017

از‌همین بلندی

“خ” خلیج فارسم

تو چشم هرچی عرب و ترامپ و امثالشونه

دیو//ثا

نظر دهید