اینایی که بعد از مهاجرت همش جنبه های منفیش رو میگن خدمت بزرگی به بشریت میکنند

چون آدمای ضعیف الهدف خودشون رو خواهند باخت و دلسرد خواهند شد و آدمای قوی الهدف قوی تر و محکمتر خواهند شد.

و اینکه یادمان باشد برای رستگاری حتما از جامعه ایرانی ها فاصله بگیریم تا میتوانیم.

و تا مرز پاره شدن ماتحت روی زبان خود کار کنید و بس .

نظر دهید