مدیریت بحران

| مارس 25th, 2019

مسئولینی داریم که تنها راهکارشون در کمبود بارش صرفه جویی کردن مردمه و در زمان افزایش بارش‌ ماندن در خانه و در هر دو شرایط دست به دعا برداشتنه

شاید باید باور کنیم کارمای زندگی رو

این همه شعار مرگ بر…

یه جایی یه زمانی یه روزی و به همت مسئولین دامن و یقه مون رو میگیره رفیق

شک نکن

نظر دهید