| آوریل 8th, 2019

بعضی وقتا هرچقدر هم خودت بخوای

این روزگاره که نمیذاره

زورت بهش نمیرسه و خسته میشی

اما نباید جا زد…

باس زد کنار و یه استراحتی کرد و نفس گرفت و د‌وباره گازش رو گرفت و رفت

مطمئن باش به مقصد میرسی 

همه چی‌ درست میشه

نظر دهید