معرفت

| دسامبر 8th, 2020

مثل تنهایی خودم ساکت…

مثل تنهایی خودم سرسخت

مثل تنهایی خودم وحشی…

مثل تنهایی خودم بدبخت

ما جهانی شبیه هم بودیم

آسمان و زمینمان با هم

فرقمان هم فقط در اینجا بود

او خودش بودم و من خودم بودم.

….

نظرات بسته هستند.