به اسم دین و خدا و پیغمبر ۴۲ سال مردم رو هر روز بدبخت تر کردن و جیب های خودشون رو پر تر.

حاصل ۴۲ سال حکومتشون اینه که دیگه حتی هوا هم برای نفس کشیدن نداریم.

حاصل ۴۲ سال حکومتشون اینه که عصبی ترین و نا امیدترین مردم دنیا هستیم.

یکی جای همه مردم تصمیم میگیره و هر غلطی دلش میخواد میکنه و هر گهی دلش میخواد میخوره .

و بیچاره مردم.

……

نظرات بسته هستند.