بایگانی برای اکتبر, 2017

| اکتبر 14th, 2017

از‌همین بلندی

“خ” خلیج فارسم

تو چشم هرچی عرب و ترامپ و امثالشونه

دیو//ثا

| اکتبر 9th, 2017

هپی باشید

خدا با ماست

حالا یکی دیگه بیاد تختخواب خدا هم بزنه

بزنه!

ک//ون لقش

| اکتبر 8th, 2017

این روزا

مثل سگ

فقط می دوییم و می دوییم و …