بایگانی برای می, 2020

لرز مرز

| می 10th, 2020

میلرزی و میلرزم و …

…میلرزید.

این لرزش چقدر زیبا بود.

قرنطینه ، فاصله اجتماعی ، کرونا 

من و تو باشیم و گسل دماوند و بس‌.

چه بهونه قشنگی.

میلرزی و میلرزم و …

…همه جا میلرزید.