خونه تکونی

| مارس 13th, 2020

هرچی به مغزم فشار میارم فقط کرونا ازش میزنه بیرون

ای بابا

هواپیمای ماهان با تمام خدمه ش تو ماتحت تمام مسئولین بزرگ و کوچیک مملکت 

زندگی درست کردن برامون

خوار و ذلیل شدیم عاقا

فقط کم مونده بود عمام امت ظرف بشوره و جارو بزنه تو خونه 

:((

نظر دهید