پیلیز فورگت می

| سپتامبر 7th, 2020

قافل بود

یکی نخ داد و یکی فندک

ساده بود و گول خورد و…

کشید.

….

…..سالهاست که میکشه؛ از زندگی ، از خودش 

اما

هنوزم قافله و ساده و دنبال یه فندک.

نظرات بسته هستند.