#مهسا_امینی

| سپتامبر 20th, 2022

این سرزمین روزی آزاد خواهد شد

حالا بگیرید

ببرید

بکشید

تک تکتون رو به خاطر خواهیم سپرد

فردای روز آزادی خیلی خیلی نزدیک است…

….

نظرات بسته هستند.