ماه آسمون

ماه مان بزرگ …
برای تو می نویسم …
برای تو که از ماه آسمون هم ماه تری …
امشب همه دنبال ماه تو آسمون می گردن و من ماهم روی زمینه …
من از این که تو رو دارم همیشه و هر روزم عیده …
ای کاش باه بایی هم تهران بود …
میدونم باه بایی تو یزد دلش برای ماه مانیش و باه باییش یه ذره شده …
دلش می خواست تو این شب پیشتون باشه …
ولی …
بی خیال …
فدای همه مهربونیات ماه ترین ماه دنیا …
از طرف خودم و باه بایی سهیل می بوسم دستتون رو …
عیدتون مبارک باشه …
……..
……………
…سهیل