ب کوچیک …آ بی کلاه

لای کاغذ پاره های قدیمی …

………
مداد سیاهش رو برداشت …
معلم شروع کرد …
– ب کوچک … ب بزرگ …
– آ با کلاه … آ بی کلاه …
– ب کوچیک با آ بی کلاه میشه با …
– دو تا با پیش هم که باشه، میشه بابا …
…..
مداد سیاه روی کاغذ سفید نوشت …
ب .. ب .. ب .. ب .. ب .. ب .. ب .. ب ..
آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ .. آ ..
با .. با .. با .. با .. با .. با .. با .. با .. با ..
بابا .. بابا .. بابا .. بابا .. بابا .. بابا .. بابا ..
…..
زنگ به صدا در آمد و کلاس و درس اول تموم شد …
خوشحال بود …
یاد گرفته بود بنویسه و بخونه بابا …
از در مدرسه رفت بیرون …
مامان و باباها همه اومده بودن …
گوشه ای ایستاد …
همه که رفتن …
سرش رو پایین انداخت و رفت …
…..
ب کو چیک … آ بی کلاه …

………………..
…. سهیل .