زمانی که ناراحتم
عصبیم
غمگینم
حوصله ندارم
دلم پره
خسته ام
یا حتی مثل امشب از زدن دزدی که گرفتیم و عذاب وجدان بعدش….
تنها چیزی که حالم رو خوب میکنه
فرشته کوچیکمونه
راست میگی رفیق ….به چشمای قشنگ و پر از مهرش نگاه کن و خوب میشی
چقدر خوشحالم که داریمش
واقعا فرشته منه….

image