فاجعه ست

خدا نکنه زلزله تو تهران بیاد

سازمان مدیریت بحرانی که از پس چنتا روستا بر نمیاد

میخواد با جمعیت میلیونی تهران چی کار کنه..؟!؟

داش بهمن تو روحت با این مملکتی که برامون گذاشتی.

فدای مردم ستم دیده غرب کشورم بشم که هیچ وقت آرامش رو حس نکردن و همیشه درگیر مصیبت بودن.

دورتون بگردم :((