هندوانه یا هندونه؟؟

هر برگشتی یه رفتن هم داره

این‌ جوری شاید بهتر باشه 

میگن سگه تا ناتوانه مهربانه و…

این آخریا حتی مترسک هم با کلاغ ها همدست شده بود و همگی باهم مزرعه رو غارت میکردن

میگه سهیل خواب دیدم به یه دختره گفتی خیلی زیبایی واقعا و‌کلی باهات دعوا کردم و‌ همش گریه میکردم 

واقعا میدونه من چقدر دوستش دارم؟!؟

هعی رفقا هر وقت خواستید رنگ عوض کنید، بکنید، ولی لااقل هویت خودتون رو یادتون نره

هندوانه آناناسی هم هیچ فرقی با هندونه قرمز نداره ، فقط رنگش زرده و مزه ش همونی هست که باید باشه و هویتش رو عوض نکرده

اینجوری شاید بهتر‌ باشه

من اینور باشم و بقیه هم هر وری بودن به همون ور../