لرز مرز

میلرزی و میلرزم و …

…میلرزید.

این لرزش چقدر زیبا بود.

قرنطینه ، فاصله اجتماعی ، کرونا 

من و تو باشیم و گسل دماوند و بس‌.

چه بهونه قشنگی.

میلرزی و میلرزم و …

…همه جا میلرزید.