انقلاب

کردید و اینا با انقلابِ شما مارو می…ک//نند.

رفیق اینقدر اخبار منفی هست که حس نوشتن نیست

بی زحمت یکی بیاد سر منو ببره.

بچرخونه تو شهر

قول میدم بابام رضایت بده

چاقو لطفا……

…..