ببین رفیق هزار بار گفتم

این دنیا جای جالبی نیست

جدی نگیر

مرغ و تخم مرغ هم گرون شد و مطمئن باش هیچی نمیشه

ما عادت داریم به عادت کردن