کافه مری

کافیه سرچ کنی ایران و اولین چیزی که میاد تسلیت به ایران است.

آره رفیق تسلیت هم شده عادت ما

غم و آوار بدبختی سالهاست بر سر این مردم ریخته و دفنشون کرده.

متروپل هم مثل پلاسکو

زود از یاد خواهند رفت .

۲ بار رفتم و برگشتم.

اما اینبار که وقت رفتن شد ،مطمئنم دل موندن دیگه نیست و راه برگشت هم نخواهد بود.

واقعیت تلخی شده این روزای ایران…..

خیلی تلخ.