خیلی زیاد

وقتی هیچ کی نبود ؛ بودیم

خداهه هم بود

کلی حرف بود وقتی هیچ گوشی نبود

خداهه هم بود

سر چهارراه ، ته کوچه ، بالای درخت هویج توی حیاط ، سیگار آلبالویی کاپیتان بلک به لب ، ممد قاسمی ، مترسک خنگ مزرعه و کلاغِ هرزه ی حسود هم بودیم‌

خداهه هم بود

یه پیک ، دو پیک ، سه پیک ، چهار پیک ، همین جوری برو جلو تا تگری ،به فکر سلامتی همه بودیم

خداهه هم بود

….از اول بودیم همه جا.

خداهه هم بود ، بود ، بود ، بود، بود “خیلی زیاد” بود فقط

بود.

….