جام جهانی

چهارسال بعد از امشب یاد خواهیم کرد و به یکدیگر خواهیم‌ گفت:

“یادته آخرین جام‌جهانی تیم‌ جمهوری اسلامی رو ؟

همین موقع ها بود که از آمریکا باخت و بعد از دو ، سه ماه خود جمهوری اسلامی رو به سطل آشغال پرت کردیم”

و خواهیم خندید و قهقهه مان تمام جهان را در می نوردد. و برای پیروزی تیم‌ ملی فوتبال ایران که مال خود خودمان است به خیابان‌ها می آییم می رقصیم و می نوشیم و می بوسیم بدون ترس از تاریکی و اشباح سیاه پوش و بدون دینداران وقیح.
و دور ایرانمان حلقه می زنیم از برج آزادی تا همه جای ایران
آره رفیق چهار سال بعد از امشب یاد خواهیم کرد.